Услуги

Издаване на документи

––––––––––––––

1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

2. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности за завършване на клас, етап или осн. степен на образование.

4. Издаване на удостоверение за преместване на ученик.

Необходими документи:

  • Заявление/по образец/ от родител

5. Необходими документи за преместване на ученик в 53 ОУ:

  • Заявление/по образец/ от родител
  • Удостоверение за преместване, издадено от предходното училище