Услуги

Издаване на документи

––––––––––––––

1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

2. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности за завършване на клас, етап или осн. степен на образование.