Бюджет

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

§

наименование

уточнен бюджет към 30.09.2017г.

дейност 322

дейност 389  дейност 713          -129 ПМС

01-00

общо

207502

 01-01

заплати

207502

02-00

общо

12855

02-01

извънщатен персонал

02-05

СБКО

6975

02-08

обезщ.чл.220,224,222 5790

02-09

др. плащания и възнагр. 90

05-00

осигуровки общо

44514

05-51

ДОО

25502

05-52

УчПФ

6782

05-60

ЗОК

10081

05-80

ДЗПО 2149

 

10-00

издръжка общо

80581

10-11

храна

6048

10-12

медикаменти

10-13

работно облекло

1280

10-14

учебни и науч. р-ди 547  10353

10-15

материали 3819  540

10-16

вода,горива,енергия

13169

10-20

р-ди за външни услуги

11983

 238

10-30

текущи ремонти  3000

10-40

патенти, данъци ,мита и т-си

10-51

командировки

10-62

разходи за застраховки

1500

10-91

р – ди за СБКО 1275

10-92

глоби, неустойки 17

10-98

др.неквал. в §.и под§  37943  480

51-00

основен ремонт

52-00

придобиване на ДМА  

53-00

придобиване на НДА

Всичко:

345452 

 10353  1258